Member

Proč se stát členem spolku?

Co je to zapsaný spolek? Jak se stanu členem spolku? Jaká práva a povinnosti členové mají? Je pro mě členství vhodné, mohu se účastnit sportovních událostí spolku i jako nečlen? Na tyto a další otázky odpovídáme v tomto článku.

Spolek je obecně sdružení či skupina osob. V českém právu je od 1. ledna 2014 spolek zvláštní forma právnické osoby, určená pro samosprávné a dobrovolné sdružení osob vedených společným zájmem, které je založeno nejméně třemi osobami. Účelem spolku mohou být buď vzájemně prospěšné cíle, tedy společné aktivity zaměřené jen na členy spolku (sportovní kluby, myslivecká sdružení apod.), nebo veřejně prospěšné cíle směřující vůči veřejnosti (poskytování sociálních služeb, vzdělávací a informační aktivity apod.), případně cíle smíšené.Spolek může vlastním jménem podnikat, ale nesmí to být jeho hlavní činností a případný zisk musí být použit na podporu dosažení vlastních cílů spolku. Členy spolku mohou být fyzické i právnické osoby. Název musí obsahovat slova „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, případně zkratku „z. s.“ Zapisuje se do spolkového rejstříku, který je veden příslušným rejstříkovým soudem. Právně upraven je v § 214–302 občanského zákoníku.

 

zdroj Wikipedia.org

Zapsaný spolek

Spolek je tedy oficiální právnická organizace, která byla založena k podpoře svých cílů a myšlenek a poskytování služeb ve veřejném zájmu. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která má rozhodovací pravomoc, ale usnášeníschopná je pouze při nadpolovičním souhlasu všech členů spolku. Základním právním dokumentem podle kterého je spolek řízen, jsou Stanovy spolku. Tyto jsou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, z nichž jeden je uložen u Rejstříkového soudu v Českých Budějovicích a druhý má v držení výbor spolku, kde je kdykoliv připraven k nahlédnutí a seznámení se s jeho obsahem. Obsahem Stanov je např. rozsah působnosti, místo, cíle spolku, formy dosahování cílů, složení orgánů spolku, způsob nakládání s majetkem, pravidla hlasování a další. Seznámit se se zněním Stanov je základní povinností každého člena spolku. Znění Stanov je možné změnit, rozhodla-li tak členská schůze v řádném hlasovacím procesu, ale je nutné si uvědomit, že každá změna zápisu u Rejstříkového soudu (název spolku, právní forma, znění Stanov) je zpoplatněna částkou 1000,- Kč, která jde na vrub spolku.

Výbor a orgány spolku

Dle znění Stanov je jednou ročně volen výbor spolku. Ten se skládá ze tří osob, které spolek reprezentují při jednáních s jinými organizacemi nebo právnickými osobami. Z řad výboru spolku se volí předseda spolku.

Mezi další orgány patří revizor spolku, který kontroluje jeho činnost, plnění dohodnutých ustanovení vzešlých ze členských schůzí a připravuje výroční zprávu.

Má-li spolek majetek, je volen i pokladník. Pokladník je bezúhonná osoba, která má na starosti hospodaření se svěřeným majetkem (peníze, vybavení apod.). Pokladníkem by měla být osoba znalá ve vedení účetnictví, alespoň v rozsahu daňové evidence.

Práva a povinnosti členů

Každý člen má svá práva, ale i povinnosti. Každý člen, bez výjimky, má hlasovací právo. Tzn. že je-li přítomen na svolané schůzi, má jeho hlas stejnou váhu, jako hlas kohokoli jiného. Dalším právem je vyzvat výbor spolku ke svolání společné schůze. Může kandidovat do výboru spolku, stát se pokladníkem nebo revizorem. Má právo čerpat stejných výhod plynoucích ze členství jako jakýkoli jiný člen (sponzorských darů, volných vstupů, reklamních předmětů, sportovního vybavení).

Mezi hlavní povinnosti patří dodržování znění Stanov, naplňování cílů sdružení aktivní účastí, pravidelná účast na schůzích a trénincích (v nejnutnějších případech minimálně omluva z účasti)  a dodržování základních etických a společenských principů a duchu fair-play.

Je pro mě členství vhodné?

Pokud nesouhlasíš s výše uvedenými body, nebo se zněním Stanov, nemůžeme tě jako člena přijmout. Dále je třeba se zamyslet nad tím, zda-li se budeš schopen pravidelně, tzn. alespoň jednou měsíčně, účastnit schůzí. Jelikož má každý člen hlasovací právo a k prosazení nějakého (mnohdy pro nás důležitého) rozhodnutí, je třeba účast nadpolovičního počtu členů, bylo by pro nás tvé případné pasivní členství velkou překážkou. Pokud se staneš členem, máš v rukou zodpovědnost za budoucí rozvoj spolku!

Dále není otázkou co pro mě spolek udělá, ale co mohu nabídnout spolku já. Potřebujeme energické pracovité lidi. Všichni jsme dobrovolníci a sdružuje nás jedna společná myšlenka. Naše finanční možnosti jsou velmi omezeny, ale k prosazení našich cílů je nutné dobré P.R. (grafici, fotografové, webmasteři, redaktoři). Potřebujeme trenéry, kutily prostě každý by měl něčím přispět. Plody naší práce si poté rozdělíme stejným dílem. Každý z nás je zodpovědný za spolek a jeho budoucnost!

Kdo se může stát členem spolku?

Členem našeho spolku se může stát jakákoli fyzická osoba starší 15 let nebo i právnická osoba. Se žádostí o členství daná osoba zároveň vyjadřuje souhlas se zněním Stanov spolku v plném rozsahu a zavazuje se je dodržovat.  Mezi další povinnosti patří pravidelná účast na schůzích a samozřejmě v souladu s hlavní myšlenkou, aktivně spolek podporovat při dosahování jeho cílů.

Jak se stanu členem?

V případě, že jsi se po zralé úvaze rozhodl pro členství, kontaktuj nás dole na kontaktním formuláři nebo na našem mejlu: street.workout.pisek@seznam.cz. Jakmile to bude možné, ozveme se zpátky a domluvíme schůzku. Nebo přijď na naše cvičení a domluvíme se tam.

Mohu se účastnit aktivit spolku i jako nečlen?

Samozřejmě, že ano! Nejsme žádná uzavřená sekta, ale jsme tu pro všechny. Kontaktuj nás o svém zájmu zacvičit si s námi dole na kontaktním formuláři nebo na našem mejlu. Na věku nezáleží, muži, ženy rádi vás mezi sebou uvítáme. Tempo cvičení přizpůsobíme každému, jde o to sebrat odvahu a přijít! Výsledky se dostaví!

Jak je to s financováním aktivit spolku? Bude členství zdarma?

V současné době je členství zcela zdarma. Nicméně pokud to myslíme s našimi aktivitami opravdu vážně a máme opravdový zájem prosadit se, vnitřnímu financování se do budoucna určitě nevyhneme. V budoucím roce plánujeme nákup cvičebního nářadí a drobného materiálu, který bude sloužit k vytvoření zázemí při cvičení. Propagace naší myšlenky, sportovních akcí a spolku jako takového prostřednictvím webu nebo tištěných letáků a plakátů také stojí nějaké finanční prostředky.

Veškerá činnost s majetkem spolku (včetně finančního samozřejmě) musí podléhat transparentní činnosti a musí být v souladu s Novým občanským zákoníkem a Stanovami spolku. V takovém případě budeme nuceni otevřít účetnictví (prozatím v rozsahu daňové evidence) a veškeré účetní operace na požádání kteréhokoli člena spolku doložit. K tomuto účelu bude z řad spolku zvolen vhodný pokladník. Veškeré investice budou řádně odsouhlaseny v rámci členské schůze, každý člen bude mít právo hlasovat pro nebo proti, respektive navrhovat další investiční akce. O otevření účetnictví a zavedení členských poplatků budeme hlasovat na některé z příštích schůzí. Prozatím vidíme jako reálnou výši cca 500,- Kč/ rok, kterou bude možno uhradit ve dvou půlročních platbách nebo celé najednou.

Co vstupem do spolku získám?

Určitě se ptáte, co získám vstupem do spolku a případném zaplacení ročního poplatku? V první řadě získám možnost účastnit se sportovních akcí pod vedením instruktora, který vždy rád pomůže se začátky, popř. poradí a možnost účastnit se dalších meetingů, workshopů apod. Získám veškerá práva člena, ale i povinnosti a jistou zodpovědnost (jak bylo uvedeno nahoře). Plánujeme pořízení sportovního materiálu, který si budete moci zapůjčit (oproti podpisu) pro své tréninky, ovšem pouze k použití na schválených hřištích (tak, aby nedocházelo ke zneužívání a odnášení materiálu domů, ke kamarádům na zahradu nebo do cizích sportovních zařízení – ne, že by bylo zcela nemožné se takto domluvit, ale logicky nářadí musí být k dispozici především pro akce našeho spolku a využití v rámci našich tréninků). Pro správu cvičebního materiálu bude určen a řádně zvolen správce. Dále vstupem získáte přístup k využívání podpůrných programů získaných např. spoluprací s jinými subjekty nebo od sponzorů. V současné době jednáme o slevy do posilovny, sauny, různé získané reklamní předměty apod. Plánujeme celou řadu výhod tak, aby členství v našem spolku bylo zajímavé a lukrativní.

Mohu kdykoliv spolek opustit a členství zrušit?

Samozřejmě ano, ze sdružení je možné kdykoliv odejít.

[Contact_Form_Builder id=“3″]